Wel of geen nieuw testament op laten stellen?

De wet regelt in principe wie uw erfgenamen zijn wanneer u zelf geen testament heeft op laten stellen: http://www.testamentalb.com.

. Met deze notariële akte kunt u onder meer:

-uw kind(eren) onterven;

-zelf de erfgenamen benoemen, denk aan bijv. uw partner waar u mee samenleeft. Wanneer u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap bent aangegaan, is deze vanzelf uw erfgenaam;

-bepalen dat door u aangewezen familieleden niets van uw nalatenschap zullen krijgen;

-geld aan een goed doel nalaten;

-geld, sieraden of spullen aan een specifiek persoon nalaten (een legaat);

-Stel dat iemand slechts bepaalde zaken aan iemand wil laten erven dan kan volstaan worden met een codicil opstellen. Voor al het overige zal een testament opgemaakt moeten worden.

Notaris

De notaris is een jurist die uw wensen vastlegt in een testament. Hiervoor moet iemand wel minimaal 16 jaar oud zijn. Ook moet u goed in staat zijn uw wil te bepalen, anders mag de notaris geen testament voor u opmaken.

Een nieuw testament opstellen kun je doen omdat het bestaande van van kracht blijft tot het moment dat er een nieuw wordt opgesteld of er een verandering in wordt aangebracht. Dus, wanneer er wat in uw situatie wijzigt kan het handig zijn uw testament ook aan te laten passen.

Executeur of bewindvoerder

Ook kan men een executeur benoemen, dit kan bijvoorbeeld familie, kennis of een professional zijn. Vastgelgd kan worden dat de executeur alleen uw uitvaart regelt of dat hij ook de erfenis afwikkelt. Hij of zij krijgt vaak een vergoeding, tenzij u dat niet wenst.

Ook kunt u in uw akte een bewindvoerder aanwijzen. Deze kan bepaalde beslissingen nemen over bijvoorbeeld zaken die een minderjarige aangaan.

Voogd

U kunt bepalen wie er voor uw kinderen gaat zorgen in geval u overlijdt door een voogd aan te wijzen. Dit kan in het gezagsregister. Verder kan ook in het testament bepaald worden wie er voor de kinderenzal zorgen na uw overlijden. Dit wordt ook wel testamentaire voogdij genoemd.

Het testament wordt geregistreerd in het Centraal Testamentenregister. Zo kan er na het overlijden gezien worden bij welk notariskantoor een testament werd opgemaakt.

Levenstestament

Er zijn situaties waarin u tijdens het leven niet meer in staat bent zelf te beslissen. Denk aan als u in coma raakt of gaat dementeren. U kunt voor die situatie vooraf iemand de toestemming geven om namens u/voor u te mogen beslissen. Dat kunnen bijvoorbeeld beslissingen zijn die gaan over uw financiën of denk aan een medische behandeling. Uw wensen hierover kunnen in een levenstestament worden vastgelegd.

In principe kunt u een levenstestament ook zonder notaris vastleggen. Het kan dan wel zo zijn dat deze niet wordt geaccepteerd door een instantie. Wanneer het levenstestament via een notaris is geregeld dan kan deze het document laten registreren in het Centraal Testamentenregister. Een derde kan dan weer via een notariskantoor het levenstestament op gaan vragen om te zien wie de beslissing mag nemen.

Bronnen:

https://www.advocaat-rotterdam.com